Dòng thời gian về những khám phá các nguyên tố hóa học

Dòng thời gian về những khám phá các nguyên tố hóa học

Dòng thời gian về các nguyên tố hóa học cập nhật để bao gồm các khám phá nguyên tố đã được xác nhận từ năm 2014

Dòng thời gian nêu bật các quốc gia nơi tất cả 118 nguyên tố được phát hiện. Trong một số trường hợp, điều này sẽ khác với quốc gia của người phát hiện ra nó; ví dụ Marie Curie là người Ba Lan, nhưng đã phát hiện ra polonium khi làm việc ở Pháp. Khi một nguyên tố được phát hiện đồng thời ở nhiều quốc gia, cờ của cả hai quốc gia sẽ được hiển thị.

Một số nguồn đã được sử dụng để ghép các ngày tháng lại với nhau, nhưng chúng chủ yếu lấy từ bảng tuần hoàn của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia . Các nguồn khác được sử dụng là ‘Nature’s Building Blocks của John Emsley và bảng tuần hoàn tuyệt vời về những khám phá nguyên tố của Jamie Gallagher.